Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Långsjöskogen

Långsjön är ett välanvänt område med många större och mindre stigar. Här promenerar man till badplatsen eller bara för att se vitsippor eller höra fågelsång.

Skogen är en mosaik av olika miljöer, där den mest iögonfallande är den högstammiga blandskogen som möter dig på vägen in i reservatet. 

Sjö formad efter isblock

Långsjön är en så kallad dödisjö. Sådana bildades i samband med landisens avsmältning då kvardröjande isblock bäddades in i sand och grus för att sedan så småningom smälta bort. Gropen som bildades efter isblocket blev sedan dagens Långsjön.

Tidigare militär användning

Genom att området använts för militär övningsverksamhet har det en unik markanvändningshistoria. Inget produktionsskogsbruk har bedrivits, men det har förekommit både vedhuggning och grävningar i marken. Den historiken har bidragit till dagens utseende med högstammiga ofta glesa blandskogar med ett varierande inslag av grova tallar, granar, björkar och aspar.

Rikt djur- och växtliv

I sluttningen längs Långsjön och i några andra partier finns ett rikt buskskikt med hägg, björk, rönn, asp och sälg och ett örtrikt fältskikt. Den nordvästra delen avviker med sitt täta men ganska högstammiga gråalbestånd med inslag av björk och sälg. Den grova, långa och blandade skogen och den bitvis rika tillgången på död ved skapar många värdefulla småbiotoper för växter och djur t ex ekorre, snok, mindre hackspett, blåsippa, tibast, skavfräken, ormbär, blåtry och nejlikrot.

Fakta

Bildades: 2008
Storlek: 37 ha
Läge: Kör RV70 söderut, vid Borlänge svänger man av mot Smedjebacken, efter idrottsplatsen svänger man av söderut och parkeringen är vid Långsjöns badplats.
Service: Badplats, stigar i området

Sidan senast uppdaterad