Dela sidan på sociala medier

Stora Evenemangsstödet

Syftet med stora evenemangsstödet är att främja nya och befintliga evenemang och möten i Borlänge. Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer, ej privatpersoner och företag (oavsett vilken form)

Stora evenemang är viktiga för att stärka stadens och regionens varumärken, skapa tillväxt och turistekonomiska inflöden, erbjuda staden och regionens invånare livskvalitet samt stimulera och inspirera ungdomar till att själva aktivt delta i kultur- och idrottsaktiviteter. Evenemanget ska ha en positiv effekt på besöksnäringen och skapa ekonomiska mervärden för kommunen och näringslivet. Exempelvis genom ökat antal gästnätter, besök vid stadens restauranger och ökad handel.

Stora evenemang handlar i idrotten t ex om landskamper, svenska mästerskapstävlingar samt cuper. Inom kultur och nöjen återfinns större festivaler, profilerade utställningar, mässor och kongresser, konserter samt shower och musikaler.

På den här nivån hanteras ansökan av Stora evenemangrådet. Stora evenemangsrådet bereder evenemangsärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott, som beslutar hur medlen ska fördelas. Det betyder att man inte automatiskt är ”lovad” att få ett ekonomiskt stöd även om man uppfyller alla kriterier. Desto fler kriterier som evenemanget uppfyller, ju större möjlighet finns att få ta del av stödet. Utgångspunkten är att desto större ekonomisk insats som övervägs, ju hårdare ska vägningen av kriterierna tillämpas. Ansökan ska vara inne senast ett halvår innan arrangemanget äger rum. Stora evenemangsrådet behandlar ansökningar två gånger per år.

Kriterier för Stora evenemangsstödet

 • Bidra till Borlänges ekonomiska tillväxt. Genom att attrahera besökare/publik och deltagare för ökad turistekonomisk omsättning i form av övernattningar, restaurangbesök m.m. Bidra till ökad handel, gärna i samarbete med Borlänges logianläggningar, utflyktsmål och stadens handelsområden.
 • Bidra till ökat besöksantal. Öka och-/eller jämna ut Borlänges besöksantal över året. Evenemanget ska locka stor publik och-/eller många deltagare.
 • Bidra till varumärket Borlänge. Evenemanget ska stärka Borlänges långsiktiga arbete med varumärket Borlänge och visionen att Borlänge ska vara Sveriges trevligaste stad. Dvs en kommun med trevligt folk där vi lever ett gott liv tillsammans. Borlänge kännetecknas av självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Principen om människors lika värde är själva utgångspunkten för allt arbete. Det ska stärka varumärket genom synlighet d v s vara intressant ur mediesynpunkt och ge PR för staden, lokalt, nationellt och-/eller internationellt.
 • Bidra till ett starkare föreningsliv. Evenemanget ska involvera andra föreningar/organisationer som kan bidra till att utveckla samarbeten och skapa nätverk.

Evenemangsarrangören ska:

Genom dialog med evenemangslotsen eller på annat sätt (ex. referenser) uppvisa att evenemanget håller genomgående god kvalitet och är hållbart ur ett miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt perspektiv. Evenemangsarrangören ska visa på kunnande, kreativitet och kompetens.

 • Presentera Budget. Till evenemangsstödsansökan ska fullständig budget bifogas. Det förutsätts att den sökande arrangören inte har skulder till Borlänge kommun eller till Kronofogden. Skicka gärna med en ekonomisk rapport undertecknad av till exempel föreningens revisor. Budgetmall är under bearbetning och publiceras nedan inom kort. Under tiden kan du hitta många bra mallar på internet, som till exempel det här:  Arrangörshandboken.se.
 • Söka erforderliga tillstånd. Arrangören ska i god tid före evenemanget söka tillstånd hos berörda organisationer, ex offentlig tillställning av Polisen, tillfälligt alkoholtillstånd av ATL-kontoret. Bifoga kopia på tillstånden i ansökan.
 • Återrapportera. Arrangören fyller i återrapporteringshandlingar efter genomfört evenemang. Tillfälligt formulär nedan, ordinarie handlingar under bearbetning.

Motprestation 

Borlänge kommun vill:

 • Att arrangören deltar aktivt på utbildningstillfällen som evenemangslotsen planerar och samordnar under året
 • Att arrangören deltar med kunskap och erfarenhet vid nätverksträffar med andra arrangörer
 •  Synas på arrangörens webbplats och i sociala medier
 •  Synas i annonser, trycksaker (ex programblad, nummerlappar och biljetter etc.). Borlänge kommun tillhandahåller den grafiska profilen och kommunens logotyp i tryckbar upplösning.
 • Synas på plats med ett marknadsföringspaket bestående av vepor, banderoller, beachflaggor etc. Arrangören, i samråd med kommunen, hittar lämplig plats för detta.
 • Att arrangören uppger webbsida och facebook-sida dit kommunen kan länka eller få mer information om evenemanget.
 • Att arrangören tillhandahåller bilder från/på evenemanget som kommunen är fria att använda i kommunens kanaler.

Ansökan

Två ansökningstillfällen per år, 30 april och 15 oktober 2019.

Ansökan med utförlig budget skickas till:

Borlänge kommun, Evenemangslots, Näringslivskontoret, 781 81 Borlänge
Märk kuvertet ”Ansökan evenemangsstöd”.

Vid frågor går det bra att skicka e-post till kommun@borlange.se

Utbetalning

Beviljat evenemangsstöd utbetalas mot faktura från den sökande organisationen. Stödet utbetalas efter genomfört evenemang och i samband med att utvärdering lämnats in. 

Faktura skickas till:

Borlänge kommun
Box 309
737 26 Fagersta

Märk med referensnummer K1158560A

Evenemangsstödet utbetalas under förutsättning att det som överenskommits mellan Borlänge kommun och arrangören uppfyllts.

Sidan senast uppdaterad