Borlänge kommuns logotyp
Fotograf: Markus Tysk

Fotograf: Markus Tysk

Evenemangsstöd

Borlänge ska vara en trevlig stad, en nöjesstad att räkna med och en stad där arrangörerna är i fokus.

Evenemang bidrar till Borlänges identitet och skapar kulturell- och idrottslig attraktion samt samhörighet för både Borlängebor som besökande. Vår vision är att Borlänge ska vara en mötesplats för lokala, nationella och internationella evenemang och möten.

Våra evenemang ska ha hög kvalité, vara lättillgängliga, trygga och spegla alla kulturer/nationaliteter som finns representerade i Borlänge. Det ska vara enkelt att arrangera och arrangörerna i Borlänge ska upplevas som proffsiga och känna stöd från Borlänge kommun. Arrangörerna ska känna sig trygga i att våga ta plats i en del av det offensiva säljande ansvaret tillsammans med Borlänge kommun. Borlänge kommun är modiga och välkomnar arrangemang som är unika och nyskapande.

Genom ett starkt samarbete och nätverkande med närliggande kommuner och arrangörer ska Borlänge kommun kunna avgränsa så att rätt arrangemang hamnar på rätt plats och vid rätt tidpunkt. 

Strategi

Evenemangsstrategin är Borlänge kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser.

Arrangörer kan söka evenemangsstöd från Borlänge kommun. Stödet kan vara ekonomiskt men det kan också vara i form av andra insatser t ex utbildning, hjälp med bokning av lokaler, kontakter med myndigheter, personella och materiella resurser osv. Genom nätverksträffar lokalt och regionalt kan arrangörens egna nätverk växa med kontakter och kunskap.
Borlänge kommun vill ha ett varierat brett utbud av evenemang och upplevelser. Med begränsade resurser krävs tydliga riktlinjer för vad som ska stöttas med gemensamma medel. Stödet kan även vara behovsbaserat. Borlänge kommun har valt att arbeta med kriterier och beslutar vilka arrangörer som får ekonomiskt stöd utifrån detta.

Strategin ska ses som ett stöd för alla typer av möten och evenemang. Ett stöd för utveckling, målsättning och inställning. Möten och evenemang är viktiga oavsett på vilken nivå de genomförs. För en taktisk fördelning av befintliga resurser så ska strategin hjälpa till att prioritera val av stöd och resurser i olika omfattning.

Organisation

Evenemangsstrategin beslutas av kommunstyrelsen och hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott arbetar: 

  • Evenemangslotsen; till arrangörernas hjälp finns evenemangslotsen. Evenemangslotsen är placerad på näringslivskontoret i ett nära samarbete med kultur och fritid samt föreningskontoret. Evenemangslotsen är arrangörernas bollplank och kan bistå med personella och materiella resurser. Lotsen bereder ärenden till evenemangsråden, träffar regelbundet arrangörer, sammankallar till lotsmöten, samverkar med de närliggande kommunernas evenemangslotsar och Visit Dalarna.

Ansökningar gällande evenemangsstöd samt evenemangshantering slussas till evenemangslotsen som sen fördelar ansökningarna till rätt beslutsinstans. På så sätt får vi större professionalism och ett helhetsgrepp samt ökad tydlighet. Evenemangslotsen har inte en offensivt (uppsökande) säljande roll utan är sakkunnig om den kommunala organisationen, expert på praktisk hantering av evenemang samt är länken mellan arrangören och evenemangsråden.

Stora evenemangsrådet

Består av evenemangslotsen, kommunala tjänstemän från kultur och fritid, näringsliv och kommunikation, representanter från organisationer med sakkunskap om evenemang/evenemangsutveckling och möten.

Lilla evenemangsrådet

Består av evenemangslotsen, kommunala tjänstemän från kultur och fritid, näringsliv och ungdomsverksamhet.

Visit Dalarna

Borlänge kommun är en del av bolaget Visit Dalarna AB och har ett nära samarbete. Visit Dalarna AB ska öka inflödet av möten, konferenser och evenemang genom traditionell försäljning, nätverk och klusterarbete. De ska stötta Borlänge kommun i det strategiska evenemangsarbetet.

Visit Dalarna AB ska hitta mötesägare och arrangörer, det vill säga individer och aktörer som vill och kan stå för värdskap och arrangera mötesverksamhet/evenemang. Visit Dalarna AB har med en representant i Stora och träffar regelbundet arrangörer för att verka till fler evenemang och möten i Borlänge.

Blanketter och mer information

Nedan finns länkar till ansöknings- och utvärderingsblanketter. Där finns också länk till polisens sida om tillstånd samt information om kommunens evenemangsstrategi.

Om tillstånd och avgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Evenemangsstrategi Borlänge kommun Pdf, 745.8 kB, öppnas i nytt fönster.