Borlänge kommuns logotyp

Stora Evenemangsstödet

Syftet med stora evenemangsstödet är att främja nya och befintliga evenemang och möten i Borlänge. Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer, ej privatpersoner och företag.

På den här nivån hanteras ansökan av Stora evenemangsrådet. Stora evenemangsrådet bereder evenemangsärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott, som beslutar hur medlen ska fördelas. Det betyder att man inte automatiskt är ”lovad” att få ett ekonomiskt stöd även om man uppfyller alla kriterier, men ju fler kriterier evenemanget uppfyller, desto större möjlighet att få ta del av stödet. Utgångspunkten är att ju större ekonomisk insats som övervägs, desto hårdare ska vägningen av kriterierna tillämpas.

Ansökan ska vara inne senast ett halvår innan arrangemanget äger rum. Stora evenemangsrådet behandlar ansökningar två gånger per år.

Kriterier för Stora evenemangsstödet

 • Bidra till Borlänges ekonomiska tillväxt. Genom att attrahera besökare/publik och deltagare för ökad turistekonomisk omsättning i form av övernattningar, restaurangbesök med mera. Bidra till ökad handel, gärna i samarbete med Borlänges logianläggningar, utflyktsmål och stadens handelsområden.
 • Bidra till ökat besöksantal. Öka och/eller jämna ut Borlänges besöksantal över året. Evenemanget ska locka stor publik och/eller många deltagare.
 • Bidra till varumärket Borlänge. Evenemanget ska stärka Borlänges långsiktiga arbete med varumärket Borlänge och visionen att Borlänge ska vara Sveriges trevligaste stad, det vill säga en kommun med trevligt folk där vi lever ett gott liv tillsammans. Borlänge kännetecknas av självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Principen om människors lika värde är själva utgångspunkten för allt arbete. Det ska stärka varumärket genom synlighet, det vill säga vara intressant ur mediesynpunkt och ge PR för staden, lokalt, nationellt och/eller internationellt.
 • Bidra till ett starkare föreningsliv. Evenemanget ska involvera andra föreningar/organisationer som kan bidra till att utveckla samarbeten och skapa nätverk.

Evenemangsarrangören ska:

Genom dialog med evenemangslotsen eller på annat sätt (till exempel referenser) uppvisa att evenemanget håller genomgående god kvalitet och är hållbart ur ett miljömässigt, socialt och samhällsekonomiskt perspektiv. Evenemangsarrangören ska visa på kunnande, kreativitet och kompetens.

 • Presentera budget. Till evenemangsstödsansökan ska fullständig budget bifogas. Det förutsätts att den sökande arrangören inte har skulder till Borlänge kommun eller till Kronofogden. 
 • Söka erforderliga tillstånd. Arrangören ska i god tid före evenemanget söka tillstånd hos berörda organisationer, till exempel offentlig tillställning av Polisen, tillfälligt alkoholtillstånd av ATL-kontoret. Bifoga kopia på tillstånden i ansökan.
 • Återrapportera. Arrangören fyller i återrapporteringshandlingar efter genomfört evenemang.

Motprestation 

Borlänge kommun vill:

 • att arrangören deltar aktivt på utbildningstillfällen som evenemangslotsen planerar och samordnar under året.
 • att arrangören deltar med kunskap och erfarenhet vid nätverksträffar med andra arrangörer
 • synas på arrangörens webbplats och i sociala medier
 • synas i annonser, trycksaker (till exempel programblad, nummerlappar och biljetter). Borlänge kommun tillhandahåller den grafiska profilen och kommunens logotyp i tryckbar upplösning.
 • synas på plats med ett marknadsföringspaket bestående av vepor, banderoller, beachflaggor etc. Arrangören, i samråd med kommunen, hittar lämplig plats för detta.
 • att arrangören uppger webbsida och facebook-sida dit kommunen kan länka eller få mer information om evenemanget.
 • att arrangören tillhandahåller bilder från/på evenemanget som kommunen är fria att använda i kommunens kanaler.

Ansökan

Stora Evenemangsstödet kan sökas vid två tillfällen per år, senast 30 april respektive 15 oktober.

Vid frågor går det bra att skicka e-post till kommun@borlange.se

Utbetalning

Beviljat evenemangsstöd utbetalas mot faktura från den sökande organisationen. Stödet utbetalas efter genomfört evenemang och i samband med att utvärdering lämnats in. 

Faktura skickas till:
K1158560A
Borlänge kommun 
Box 309 
737 26 Fagersta

Evenemangsstödet utbetalas under förutsättning att det som överenskommits mellan Borlänge kommun och arrangören uppfyllts.

Om tillstånd och avgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.