Borlänge kommuns logotyp
foto på pengar

Föreningsbidrag

Den 2 maj 2023 antog kommunfullmäktige en ny policy för föreningsbidrag i Borlänge kommun. Policyn ersätter tidigare riktlinjer och börjar gälla 1 juli 2023. Ansökningsperioden för Föreningsbidrag är nu stängd

Ansökningsförfarandet är som tidigare år, dvs föreningen loggar in och bifogar filer samt gör sin ansökan på Föreningskontorets bokning och bidragsportal https://ibgo.borlange.se/ Länk till annan webbplats.

Om föreningen avser att söka lokalbidrag ange detta i ansökan. Lokalkostnader ska då tydligt framgå i den ekonomiska berättelsen.

Ansökan föreningsbidrag

Kommande ansökningsperiod är öppen 240301-240915.

Råd till er som vill söka bidrag

För att få er ansökan behandlad ska följande bilagor lämnas: OBS att nedanstående handlingar kan lämnas in tidigare än ansökningsperioden. 

  • Årsmötesprotokoll innehållande balans- och resultatrapport samt underskriven revisionsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsberättelse, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Verksamhetsplan, godkänd vid senaste årsmötet.

  • Föreningens stadgar, om stadgeändringar gjorts under verksamhetsåret eller för nybildad förening.

  • Aktuellt Vaccinationsintyg från RF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska bifogas ansökan (gäller idrottsföreningar anslutna till förbund inom RF). 

Läs bifogade fil nedan om din förening uppfyller kommunens policy för att få föreningsbidrag.

Policy för föreningsbidrag Pdf, 403.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur berörs föreningar som redan ansökt om föreningsbidrag för 2023?

Policyn kommer börja gälla från och med 1/7 2023, i samband med det kommer det vara möjligt att ansöka om föreningsbidrag för år 2024. Alltså kommer den nya policyn inte påverka föreningsbidrag som utbetalas 2023.

Hur berörs föreningar som har verksamheter i flera kommuner?

Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Borlänge kommun. Föreningens verksamhet ska i huvudsak riktas till Borlängeborna. För föreningar som driver verksamhet i mer än en kommun kan det bli aktuellt att söka föreningsbidrag från fler kommuner. Det finns alltså en möjlighet för en förening att få föreningsbidrag för den del som bedrivs i Borlänge från Borlänge kommun.

Vad betyder avgränsningen politisk verksamhet?

De aktiviteter föreningen gör ska inte ha ett politiskt syfte.

Vad betyder avgränsningen religiös verksamhet?

De aktiviteter föreningen gör ska inte ha ett religiöst syfte.
T.ex. körsång i en kyrka är dock okej – då syftet är körsång.

Varför är grundbidraget just 4000 kr?

Beloppet 4000 kr är grundat på en uppskattning på hur stort bidrag man i Borlänge behöver för att driva sin basala föreningsverksamhet.

Vad räknas som aktivitet?

Aktiviteter är sådant som föreningen har för sina medlemmar eller för publik så som träningar, matcjer repretitioner, bemanning av mötesplatser eller liknande. Exempelvis styrelsemöten räknas inte som en aktivitet.

Kan man få lokalbidrag för alla lokaler?

Nej, redan subventionerade hyror kan man inte få lokalbidrag för. T.ex. om man hyr en lokal genom föreningskontoret, då är den kostnaden redan subventionerad. Eller om föreningens lokal på annat vis är subventionerad av Borlänge kommun.

Kan en kultur-, fritids- eller idrottsförening få lokalbidrag för hyrd möteslokal?

Nej, lokalbidraget kan sådana föreningar få för lokal som behövs för föreningens bidragsberättigade aktiviteter på grund av att det t.ex. finns platsbundet material som är nödvändigt för verksamheten. Har man behov av möteslokal finns möjligheten att boka en lokal till subventionerad hyra via föreningskontoret.

Vad menas med att storleken på lokalbidraget baseras på hur föreningen nyttjar lokalen?

En lokal som ofta är tom ges ett lägre bidrag. En lokal som används mer ges ett högre bidrag. Om en förening som har en lokal själv inte nyttjar den så mycket kan lokalen hyras ut till andra bidragsberättigade föreningar i Borlänge. Föreningar som hyr lokalen i första hand får då tillgodoräkna sig också den andra föreningens tid i beläggningsgraden.

Om föreningens pengar är förbrukade och föreningen blir återbetalningsskyldig, vad händer?

Styrelsen har alltid det yttersta ansvaret. Om oegentligheter (fusk/bedrägeri) framkommer så ska kommunen kunna kräva tillbaka utbetalt föreningsbidrag. Den som sköter sin förening på ett korrekt sätt behöver inte känna oro för detta.