Borlänge kommuns logotyp

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en modell för samverkan mellan offentliga och idéburna organisationer, med syftet att kunna erbjuda långsiktiga villkor för en verksamhet som verkar för samhällsnyttan och där ett långsiktigt partnerskap med kommunen är önskvärt.

IOP är ett alternativ när varken offentlig upphandling eller de traditionella föreningsbidragen fyller sitt syfte.

Utgångspunkten för denna samverkansform grundar sig i en ömsesidighet mellan parterna, där kommun och förening/organisation genom dialog kommer fram till vilken verksamhet som behövs för att arbeta med en specifik samhällsutmaning.

Det kan finnas många skäl att inleda ett IOP, men en av de största fördelarna med denna samverkansform är den idéburna sektorns potential och närhet till de människor och de samhällsutmaningar kommunen vill ha hjälp med. En kommun kan ha svårt att ensam hantera komplexa samhällsutmaningar. Ett IOP erbjuder också den långsiktighet som så ofta behövs om en organisation ska kunna genomföra verksamhet med hög kvalitet.

Ett IOP passar inte för alla verksamheter och alla idéburna aktörer. Nedanstående kriterier ska helt eller delvis vara uppfyllda för att möjliggöra IOP:

 • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
 • Partnerskapet IOP bygger på ett gemensamt samverkansbehov och bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
 • Partnerskapet IOP är ett led i ett politiskt program eller plan där civilsamhället lyfts fram som samarbetspartner.
 • Verksamheten kan inte ses som en del av de normerade förenings- eller verksamhetsbidrag som kommunen kan erbjuda.
 • Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. Det finns inte privata företag som bedriver samma verksamhet på samma sätt eller med samma värden.
 • Verksamheten detaljregleras inte från kommunens sida.
 • Partnerskapet IOP är inte ett köp av tjänst eller verksamhet, utan en samfinansierad (pengar eller tid) insats eller verksamhet med ambitionen att utvecklas och fungera över tid.

Här finns även en checklista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att fylla i som visar om IOP kan vara en samarbetsform som fungerar för din verksamhet. Det krävs dock alltid juridisk kunskap för att gör en slutgiltig bedömning.

Arbetsgång:

 1. En intresseanmälan om att ingå ett IOP lämnas till Föreningskontoret i Borlänge kommun. Se e-tjänst ovan.
 2. Föreningskontoret gör sedan en bedömning om IOP är en lämplig finansieringsform för den aktuella verksamheten. Om så är fallet lämnas ärendet över till den nämnd som är närmast berörd.
 3. Berörd nämnd ansvarar för att ärendet bereds ytterligare utifrån rättsliga krav, finansiering och andra kriterier. Dialog kring utformningen av partnerskapet inleds också med samarbetspart. Berörd nämnd fattar sedan beslut om avsikt att ingå avtal om IOP.
 4. Berörd nämnd ansvarar tillsammans med sökande organisation för att ett avtal om IOP tas fram i enlighet med kommunens riktlinjer gällande IOP Pdf, 752.6 kB, öppnas i nytt fönster..
 5. Initiativtagande organisation och ansvarig nämnd fattar beslut om och undertecknar partnerskapsavtal.
 6. Ansvarig nämnd ansvarar för att verksamheten följs upp som avtalat.
 • Ingen giltig användare vald.