Borlänge kommun

Riktlinjer för reklam

Här presenteras Borlänge kommuns riktlinjer för reklam i kommunala idrottsanläggningar.

Riktlinjerna för reklam i kommunala idrottsanläggningar är beslutade av kultur- och fritidsnämnden. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra vad som gäller för reklam på samtliga kommunalt ägda inom- och utomhusanläggningar, oavsett driftsform.

Grundläggande principer

Alla föreningar har möjlighet att sälja arenareklam. Reklamintäkterna tillfaller föreningen. Arenareklam liksom klubbemblem, föreningsnamn och föreningsloggor får sättas upp i de anläggningar där föreningen har sin huvudsakliga tävlings-/matchverksamhet.

Observera att ingen fast arenareklam eller liknande får sättas upp i idrotts- och gymnastikhallar som dagtid nyttjas för skolors idrottsundervisning. Enda undantaget från denna regel är Maserhallens A-hall. Tillfällig reklam, exempelvis banderoller och lösa skyltar, får dock sättas upp även i dessa hallar vid matcher, tävlingar och andra arrangemang. Reklamen ska då plockas bort så snart arrangemanget avslutats.

Viktigt är att reklamen endast sätts upp på för detta avsedd plats och på sådant sätt att anläggningen inte skadas. Reklamen får inte heller utgöra skaderisk för andra lokalnyttjare. Önskemål om avvikande placering ska kommuniceras med och godkännas av kultur- och fritidsenheten.

Otillåten reklam

Vid försäljning och uppsättning av reklam på kommunens idrottsanläggningar ansvarar föreningen för att reklamen:

  • inte strider mot Borlänge kommuns värdegrund
  • inte innehåller budskap som främjar bruk av alkohol, narkotika, doping eller tobak
  • inte innehåller religiösa eller politiska budskap
  • inte är stötande eller diskriminerande mot kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder

Kultur- och fritidsenheten äger rätten att anvisa om nedmontering av reklam som
bryter mot fastställda riktlinjer. Reklam som inte nedmonteras vid anvisning, kan tas
bort av kommunen och kostnad för arbete debiteras föreningen.

Riktlinjerna i sin helhet

Om din förening funderar på att sälja och sätta upp reklam på någon av våra idrottsanläggningar, ta först del av riktlinjerna i sin helhet i nedanstående dokument:

Riktlinjer för reklam i kommunala idrottsanläggningar Pdf, 515.1 kB, öppnas i nytt fönster.