Borlänge kommuns logotyp

Stadsodling och odlingslotter

Det finns olika former för odling på kommunägd mark i Borlänge. Här förklarar vi vilka möjligheter som finns och ger tips till dig som är intresserad.

Var odlas det idag?

Lergärdet, Nära Backa kulturförening
E-post: narabackaodlarforening@gmail.com
Webbplats: Nära Backa kulturförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Paradisparken, tillfällig fritidsodling
Kontakt: Borlänge kommun

Åselby, tillfällig fritidsodling
Kontakt: Borlänge kommun
Nyhet: Tillfällig fritidsodling – en möjlighet när intresse finns (borlange.se) Länk till annan webbplats.

Riktlinje för stadsodling

Borlänge kommun är positiv till odlingsinitiativ och i många parker och grönområden kan stadsodling tillföra mervärden. Kommunövergripande styrdokument som översiktsplan och miljöstrategi lyfter att olika former för stadsodling ska finnas och främjas. Den här riktlinjen är framtagen för att tydliggöra vilka möjligheter som finns för odlingsintresserade Borlängebor. Riktlinjen ska stödja Strategi- och exploateringskontorets handläggning av inkomna önskemål.

Riktlinjen finns även att läsa i PDF-format: Riktlinje för stadsodling Pdf, 681 kB, öppnas i nytt fönster.

Begreppsförklaring

Stadsodling – Småskalig odling av grönsaker och liknande i tätortsnära lägen. Fritidsodling och yrkesmässig odling ingår i begreppet.

Fritidsodling – Odling som sker på fritiden. Vanligtvis handlar det både om att odla grönsaker till hushållet och en social aktivitet.

Yrkesmässig odling – Småskalig kommersiell odling och tillhörande verksamhet.

Odling på parkmark

För Borlängebor som vill odla på parkmark går det att odla vid en tillfällig odling eller tillsammans i en förening. Odlingar på parkmark ska vara tillgängliga för allmänheten eftersom det är allmän plats. Odlingarna ska vara belägna minst 25 meter från hårt trafikerad väg.

En tillfällig fritidsodling riktar sig till den som vill testa att odla i liten skala och det är ett enkelt sätta att komma igång med odling. Nya odlingsområden startas då det saknas befintliga möjligheter i närområdet och minst fem intresserade medborgare har kontaktat Borlänge kommun.

Platser inom anvisat odlingsområde är gratis och upplåtes dynamiskt, det vill säga allt eftersom Borlängebor visar intresse och möjlighet finns. Borlänge kommun ställer ut pallkragar med jord och ibland markeras lotter med hörnpinnar direkt i gräsmatta. Det är fritt fram att börja odla om det finns en ledig plats. Efter dialog med Borlänge kommun kan antal pallkragar eller lotter utökas.

Viktig information om regler och förändringar ska Borlänge kommun aktivt förmedla till odlare. Borlänge kommun vill ha en kontaktperson vid varje odlingsområde. Även om det inte behövs en förening är det positivt om odlare kan komma i kontakt med varandra och hjälpas åt.

För den som vill sköta parkmark och odla tillsammans med andra är det möjligt att teckna ett skötselavtal. Borlänge kommun kan vara ett bollplank när det gäller val av plats, utformning, lösningar för bevattning, förvaring av redskap och liknande.

Det behövs en förening med säte i Borlänge kommun för att teckna ett skötselavtal. Med avtalet följer krav på att ta hand om platsen, bjuda in till besök och välkomna nya medlemmar. Odlingen ska drivas gemensamt och enskild medlem kan inte tilldelas en lott inom området. Alternativ till en förening kan vara studieförbund eller kommunal verksamhet. Kommunen har fortsatt ansvar för åtgärder utöver föreningens åtagande.

Då odlingen ska fungera långsiktigt behöver föreningen ha en plan för minst tre år. Samtidigt är det positivt om det finns utrymme för anpassningar till framtida behov och önskemål. För att följa skötselavtalet bör föreningen räkna med vissa kostnader även om plan- och bygglagen gör att Borlänge kommun inte tar ut någon avgift för parkmark.

Odling på övrig kommunal mark

På kommunägd mark som Strategi- och exploateringskontoret har rådighet över och som ej är allmän plats finns möjlighet till tillfällig odling, arrendeavtal för fritidsodling och yrkesmässig odling. Det innebär ytterligare möjligheter för odlingsintresserade. Odlingarna ska vara belägna minst 25 meter från hårt trafikerad väg.

För tillfällig fritidsodling på övrig kommunal mark gäller samma riktlinjer som för parkmark.

Med ett arrendeavtal för fritidsodling blir det möjligt att tilldela lotter till enskilda medlemmar i en förening utifrån ett rättvist kösystem. Det går också att odla gemensamt på mark som arrenderas på liknande sätt som på parkmark.

Skillnader i förhållande till en tillfällig fritidsodling är att området kan privatiseras i den utsträckning som avtalet tillåter, enskilda odlare kan få tillgång till större yta för odling och redskap kan förvaras på området. Förhoppningen är att kunna erbjuda bättre bevattningsanordningar.

Det behövs en förening med säte i Borlänge kommun för att teckna ett arrendeavtal. Exempel på de krav som kommer med ett sådant avtal finns att läsa i bilaga 2 - Riktlinje för stadsodling (PDF) Pdf, 681 kB, öppnas i nytt fönster.. Föreningar som tecknar arrendeavtal tar nästan alltid ut en avgift av de som odlar för att täcka kostnader som arrendeavgift, underhåll, vatten och avlopp. Alternativ till en förening kan vara studieförbund eller kommunal verksamhet.

Yrkesmässig odling handlar om kommersiell odling och tillhörande verksamhet med koppling till en urban kontext. Odlingen är mer småskalig än traditionellt jordbruk. Det finns olika sätt att bedriva en yrkesmässig odling och i Borlänge kommun är riktlinjen att det på kommunal mark ska bedrivas ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Då ett brett hållbarhetstänk finns och marken är väl lämpad för odling kan avtalstiden bli längre än de korttidsarrenden som normalt tecknas för jordbruksmark. Arrendeavtal skrivs för minst 600 kvadratmeter.

Tips!

Det finns många odlingar att inspireras av. För dem som är intresserade av tillfällig fritidsodling är Linköpingbornas stadsodling i Trädgårdsföreningen ett tips. Exempel på gemensamma odlingar på parkmark är föreningen Odla ihop i Stockholm, odlingen vid Bondevägen i Dalby och Sliparebackens skogsträdgård i Lund. Mer information om yrkesmässig odling och inspiration finns i de digitala handböckerna Att skapa förutsättningar för stadsbruk och Stadsbruk – en guide för kommersiell odling i staden.

Om det inte redan finns en förening som du kan odla genom kan du behöva starta en ny. Här hittar du information från Skatteverket om hur du går tillväga: Starta en ideell förening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns annan mark än den som Strategi- och exploateringskontoret har rådighet över och som kan lämpa sig för odling. Prata med markägaren för att få veta hur möjligheterna ser ut på den plats där du vill odla. Kanske finns det någon i närheten som vill dela sin trädgård? Föreningen Co-Grow har en gratis tjänst för trädgårdsdelning.

För intresserade hyresgäster är det möjligt att teckna avtal för odlingslotter på Tunabyggens mark. Det är en del i boinflytandearbetet. En mindre årsavgift tas ut för att upprätthålla odlingsområdena. I dagsläget finns större odlingslottsområden i norra och östra Jakobsgårdarna, samt mindre pallkrageodling i andra områden. Odlingssugna hyresgäster kontaktar AB Stora Tunabyggen.

Det finns flera odlingsintresserade inom förskola, skola och äldreomsorgen. Ett exempel är vid Svartnäsgårdens förskola där de håller höns, odlar i växthus och pallkragar. Dela gärna er kunskap och inspirera varandra.

  • Ingen giltig användare vald.