Borlänge kommuns logotyp
Skylt på äng.

Åkersmyra

I området finns kulturlämningar efter fäbodlivet och kolningstiden. Den drygt 100-åriga skogen hyser en stor rikedom av både lavar och svampar, fåglar och blommor.

Skog med variation ger stor artrikedom​

Denna lövblandade barrskog är uppåt 150 år gammal. Här finns mossiga och fuktiga partier där den lilla blomman knärot trivs, men även torrare höjder med gamla spärrgreniga tallar. Intill Åkersmyra fäbod finns ett parti naturskog där de döda liggande träden är många och de gamla stående granarna pryds med hänglavar.

Det varierande skogslandskapet med rika strukturer ger förutsättningar för många olika arter att trivas, bland annat gammelskogsarter som tretåig hackspett, nötkråka, järpe, orre och tjäder.

Människans spår i skogen

Än idag finns spår kvar från den kolningsepok och fäbodkultur som tidigare rådde i området. Husgrundsrester och fäbodstigar finns att finna på flera platser. Skogen har längre tillbaka utsatts för timmeravverkningar, gallringar, kolvedshuggning, husbehovsvirke för fäbodar och skogsbete.

Numera syns spår av människor som vandrar, cyklar eller skid – och skoteråkning.

Om Åkersmyra

Bildades: 2016

Storlek: 56 ha

Läge: 2,5 km från Repbäcken, nordväst om Borlänge stadskärna

Service: Vandringsled går från Paradisbacken eller Länsan och fortsätter sen vidare över skogen.

Växter och djur: Hänglavar, knärot och nötkråka.