Borlänge kommuns logotyp

Vandra längs Dalälvens strand och öppna betesmarker i Båtstad-Mellsta.

Båtstad-Mellsta

Reservatet består av två naturliga områden, Båtstad på västra sidan om riksväg 70 och Mellsta på östra sidan.

Skogen består mest av tall och gran, men närmare älven finns lövskog. Framförallt har området en rik flora vad avser såväl kärlväxter som svampar.

Rekreation och friluftsliv

Idag är Båtstad-Mellsta främst ett motions- och strövområde. Genom området löper flera motionsslingor. I området ligger ett av kommunens friluftsbad och här finns en stor, rullstolsanpassad grillplats med tak. Båtstasjön nyttjas som sportfiskevatten av Borlänge centrala fiskevårdsförening. 

Hem för backsvalor och hotade svampar

Området är mjukt kuperat och har en trädvegetation med tall och gran. Mot älven dominerar lövskogen. Framför allt har Båtstadsområdet en rik flora vad avser såväl kärlväxter som svampar. Skuggviolen är vanligt förekommande. I sluttningarna mot Båtstasjön finns den rödlistade svampen vinterskål. Vid Hagåsen-nipan har en gammal nipslänt ställts i ordning för en backsvalekoloni. Hela området är en isälvsavlagring och en stor grundvattentillgång för kommunen. Området är en del av ett skyddsområde enligt vattenlagen.

Mäktiga avlagringar från istiden

Området är uppbyggt av väldiga avlagringar från is-dalälven. De består av sand och har en avsevärd mäktighet. Vid Båtstad har borrningar visat att avlagringarna har en tjocklek på cirka 60 meter. I områdets nordvästra delar har Dalälven eroderat i avlagringarna och raviner har bildats.

Tidigare slåttermark och viktigt färjeläge

Området har tidigare varit utnyttjat för slåtter och bete av kringliggande byar. Betesdrift av kor pågick in på 1960-talet i Båtstad-området. Sedan ett antal år tillbaka betar kommunens highland cattle-kor ett område vid Båtstadsjön och en betesmark längs älven i Mellsta.

Vid älvstranden vid Båtstasjön låg förr i tiden Båtstad färjeläge. Färjan korsade älven till Färjenäs på älvens norra strand. Färjeläget var i bruk till år 1932 då Mellstabron byggdes. Båtsta färjeläge var dessförinnan en viktig förbindelselänk i kommunikationsleden upp längs Dalälvsstråket. I äldre tider när älven nyttjades för båttrafik fick farkosterna dras upp vid Båtstad och folk fick ta landsvägen över Boren till Mjälga där älven åter var farbar (nedströms de fyra Tuna-forsarna). Namnet Båtstad kommer inte av båt utan från Borstad, det vill säga där Boren börjar.

Om Båtstad-Mellsta

Bildades: år 1999

Storlek: 49 hektar

Läge: Reservatet ligger vid södra stranden av Dalälven cirka 3 kilometer norr om Borlänge centrum.

Service: Badplats, stigar i området, stugor och campingplats med servering.

Växter och djur: Skuggviolen och den rödlistade svampen vinterskål finns här. Betesdjur och en egen kolono av backsvalor.