Borlänge kommuns logotyp
Bild på gröna björkar

Långsjöskogen

Långsjöskogen är en mosaik av olika miljöer. Det mest iögonfallande är blandskogens höga stammar på vägen in i reservatet. 

Långsjön är en så kallad dödissjö. Sjön bildades i samband med landisens avsmältning och isblock bäddades in i sand och grus för att sedan så småningom smälta bort. Gropen som bildades efter isblocket blev sedan dagens Långsjön.

Rikt djur- och växtliv

I sluttningen längs Långsjön och i några andra partier finns ett rikt buskskikt med hägg, björk, rönn, asp och sälg och ett örtrikt fältskikt. Den nordvästra delen avviker med täta gråalbestånd med inslag av björk och sälg. Den grova, långa och blandade skogen och den bitvis rika tillgången på död ved skapar många värdefulla småbiotoper för djur och växter, som ekorre, snok, mindre hackspett, blåsippa, tibast, skavfräken, ormbär, blåtry och nejlikrot.

Tidigare militär användning

Området har använts för militär övningsverksamhet och markanvändningen har därmed en unik historia. Inget produktionsskogsbruk har bedrivits, men det har förekommit både vedhuggning och grävningar i marken. Den historiken har bidragit till dagens utseende med högstammiga ofta glesa blandskogar med ett varierande inslag av grova tallar, granar, björkar och aspar.

Om Långsjöskogen

Bildades: år 2008

Storlek: 37 hektar

Läge: Kör riksväg 70 söderut, sväng av i riktning moy Smedjebacken, efter idrottsplatsen sväng söderut och parkeringen är vid Långsjöns badplats.

Service: Badplats med rullstolsramp, stigar, parkeringsplats

Växter och djur: Buskar och träd som hägg, björk, rönn, asp och sälg och ett örtrikt fältskikt. Blåsippa, tibast, skavfräken, ormbär, blåtry och nejlikrot. Ekorre, snok, mindre hackspett.