Borlänge kommuns logotyp

Länsklacken

Länsklacken är tillgång för alla som gillar friluftsliv och naturupplevelser.

Området är cirka 180 hektar stort och består av ett bergsområde med stor andel naturskog. Med sin spännande kupering och vildmarkskänsla i klassiska fäbodmarker, beläget längs leden mellan Borlänge, Pransbodarna och Gyllbergen är Länsklacken en fin tillgång för alla som gillar friluftsliv och naturupplevelser.

Bondskog med naturvärden

Reservatet innehåller flera olika bergshöjder, dalsänkor och små lodytor. I ett förkastningsstråk ligger den lilla Svarttjärnen. Skogen i stora delar av reservatet har gammelskogens oskötta karaktär med stora variationer och inslag av gamla träd och träd av olika form och fason. Bondskog i bergslagsterräng är en passande beteckning.

Kupering och bitvis blockrikedom bidrar också till skogens variation från glesa, trögväxande hällmarkstallskogar till frodigare gransluttningar. Lövträden är fåtaliga utom i enstaka partier med ett större inslag av björk, gråal, sälg, rönn och asp. Även några avverkade partier ingår, som på lång sikt ska få utvecklas till naturskog. Spår av gamla skogsbränder finns på flera ställen.

Rikt djur- och växtliv

Framför allt är det djur och växter som behöver gammal skog med lång kontinuitet, gamla träd, lågor och död ved som hittar passande miljöer här. Bland fåglarna gäller det tillbakaträngda arter som tretåig hackspett, i övrigt mård, en stark stam av tjäder och stora meståg. Detsamma gäller mindre välkända arter av kryptogamer som doftskinn, gränsticka, kötticka, granticka, asphättemossa och skuggblåslav.

Minnen från en svunnen tid

Kulturpåverkan har varit stark och långvarig främst från fäbodkulturen, men också kolningsepoken gör sig påmind. De gamla fäbodstigarna i reservatet och i omgivningen, till exempel från Pransbodarna och Snickarbodarna, är en mycket stor tillgång och bör bevaras. Resterna av en stor kolmila och en hopfallen kolarkoja finns nära den lilla myren ett par hundra meter sydväst om Svarttjärn.

Om Länsklacken

Bildades: år 2009

Storlek: 180 hektar

Läge: 10 kilometer rakt väster om Borlänge centrum.

Service: Gamla fäbodstigar.

Djur och växter: bland andra tretåig hackspett, mård, tjäder och stora meståg. Mindre välkända arter av kryptogamer som doftskinn, gränsticka, kötticka, granticka, asphättemossa och skuggblåslav.