Borlänge kommuns logotyp

Lusbäcken rinner genom området. Foto Jakob Wallin

Lusmyran

Lusmyran är en skärva av naturmiljö i Södra Backa. Områdets tätortsnära läge gör att det nyttjas mycket av allmänheten för promenader och rekreation.

Genom området rinner Lusbäcken och flera dagvattendammar har tillskapats för att skapa en naturligare avvattning och rening. Det finns flera spontana stigar och några broar som går över Lusbäcken. Öppnare marker finns runt dammarna och i kraftledningsgatan som passerar genom området, i övrigt består Lusmyran av lövskog. Det är både äldre glesare lövskog, med grov sälg och hög gråal, men även yngre exemplar samt liggande hägg och djungellika buskage.

Lusbäcken har länge runnit fram genom området. Tidigare utgjordes Lusmyren av fuktig ängsmark/våtmark med omkringliggande jordbruksmark. Nu är marken på sina håll fylld, dikad och kringliggande mark som är hårt exploaterad består till största del av industrier och verksamheter med hårdgjorda ytor.

Lusbäcken tar emot dagvatten från all stadsbebyggelse väster om Tunavägen-Backaviadukten-Tjärnavägen. Sedan 1995 har kommunen jobbat för att minska påverkan från dagvatten på bäcksystemet, bland annat genom att anlägga dammar. Flera dammar för sedimentation av dagvatten anlades på Lusmyran omkring 2008-2009.

Rikt fågelliv

I samband med att jordbruksmarken slutade användas och lövskogen tog över, under 1950-60-talet, upptäcktes det rika fågellivet i Lusmyren. Dalarnas första fynd av exempelvis rosenfink och gräshoppsångare gjordes här och i Hovranområdet. Omkring 50-tal rödlistade fågelarter är någon gång noterade inom Lusmyran, bland annat berguv, brushane, kungsfiskare och småfläckig sumphöna. Lusmyrans speciella naturmiljöer utgör ett fortsatt viktigt habitat för mindre hackspett, kornknarr, flodsångare och rosenfink men också för de än så länge livskraftiga arterna näktergal, skogsduva, gräshoppsångare och rörhöna.

Skötselplan

Skötselplanens intentioner är att gynna framförallt sälg, asp och björk. Lövskogsområdena ger förutsättningar för en mycket bred artstock bland insekter och fåglar och vedsvampar. Med anpassad skötsel av skogen för att gynna uppkomsten av död ved, gamla sälgar i solexponerade lägen och många bryn och kantzoner ges en variation som gynnar många av de arter som annars har svårt att överleva. En annan viktig miljö som ska skötas är öppna solexponerade gräsmarker vid dagvattendammar, kraftledningsgata och i gläntor mot järnvägen. Här kan skötseln bland annat gynna insekter. Fridlysta arter som bäver, mindre vattensalamander, vanlig groda och åkergroda har observerats. En vedsvampsinventering visade fynd av signalarterna läderskål, kantarellmussling, rostticka och lindskål samt ett fynd av linddyna (nordligaste fyndet hittills i Sverige).

En fyrbandad blombock på en blommande strätta.

En fyrbandad blombock på en blommande strätta. Foto Jakob Wallin

Om Lusmyran

Bildades: år 2021

Storlek: 29 hektar

Läge: Reservatet ligger ca 1 km sydväst om Borlänge centrum, nedan Södra Backa mot järnvägen. Huvudentré och parkeringsplats finns längs Skäggargatan, vid korsningen till Mästargatan.

Service: Stigar i området varav flera tillgängliga för rullstol och rastplats.

Växter och djur: Lövskog med rikt fågelliv på våren. Svämområden kring dagvattendammarna.