Borlänge kommun

Vindskydd vid sjö.

Reptjärnsberget

I norr finns den lilla tjärnen Reptjärn och i söder ligger naturreservatet Åkersmyra.

Gamla skogar med ännu äldre träd!

Här växer en skog som är över hundra år gammal. I sänkorna breder blöta barrskogar och våtmarker ut sig. De bitvis mycket mossiga och fuktiga barrblandskogarna bryts av mot torrare höjdpartier med gamla knotiga tallar.

I norra delen finns ett mindre område med flera äldre tallar som överstiger 200 år och enstaka exemplar upp mot 300 år. Bitvis finns det mycket gott om död ved, vilket många hotade svampar, lavar och fåglar tycker bra om. Naturvärdena förväntas bli ännu högre ju längre man lämnar området orört. I de fuktigare delarna förekommer knärot och säkert andra orkidéer.

Minnen från en svunnen tid

Än idag finns spår kvar från den kolningsepok och fäbodkultur som tidigare rådde i området i form av fäbodstigar och kolningslämningar. Skogen har längre tillbaka utsatts för timmeravverkningar, gallringar, kolvedshuggning, husbehovsvirke för fäbodar och skogsbete.

Rikt fågelliv

I norra delen finns Reptjärn som är en häckningssjö för många fåglar, exempelvis den vackra smålommen. Det här vackra skogslandskapet med gott om variationer, ger förutsättningar för många olika arter att trivas. Kanske kan du här få syn på gammelskogens kändisar så som tretåig hackspett, järpe, orre och tjäder?

Om Reptjärnsberget

Bildades: 2016

Storlek: 51 ha

Läge: 1,5 km från Repbäcken, nordväst om Borlänge stadskärna

Service: Vindskydd. Vandringsled går från Paradisbacken eller Länsan och fortsätter sen vidare över skogen.

Växter och djur: Knärot, tretåig hackspett och andra gammelskogsfåglar.

  • Ingen giltig användare vald.