Borlänge kommuns logotyp

Ett stort antal öar bidrar till Ösjön-Runnområdet vackra landskapsbild.

Rostö och Nordanö

På de obebyggda öarna Rostö och Nordanö bevaras områdets naturkvalitéer för friluftslivet.

Vid Ösjön-Runnområdet finns ett stort antal fritidshus, båtar och badplatser. Fritidsfiske är populärt sommartid och om isarna är fina nyttjas de för skridskoåkning på vintern. 

Skyddet av de helt obebyggda öarna Rostö och Nordanö spelar i det här sammanhanget en viktig roll. På öarna bevaras områdets naturkvalitéer för friluftslivet och på sikt kommer det skogliga naturvärdet att öka.

Skogar av både barr- och lövträd

Öarna är skogbeväxta. Rostö hyser en äldre granskog på öns mitt och i övrigt övervägande yngre lövskogar. Nordanö har vackra björkskogar på norra och östra delen av ön. I övrigt finns här cirka 50-åriga planterade skogar med tall och gran. På öns södra udde finns tvära nipbildningar med blottad mineraljord. Där växer mest gråal. På öns östra strand växer en mycket gammal skogslind. Den kan mycket väl vara etablerad samtidigt med det relikta beståndet på den närbelägna Lindön. I övrigt är kärlväxtfloran artfattig. (Relikt= en zoologisk och botanisk term som avser en kvarlevande, oftast isolerad, djur- eller växtform. I det här fallet tror man att lindarna spreds hit upp under en varmare period.)

Nuvarande markanvändning

Idag märks friluftslivet av mest, sommartid nås öarna med båt och skridskoåkning vintertid gör det möjligt att besöka för fler. De senaste åren har intresset ökat markant bland annat till följd av plogade banor som går strax intill öarna. Läs mer om på Runn-is Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För detta ändamål har rastplats iordningsställts på Nordanö. Ett visst nyttjande sker även av utövare av fritidsfiske. Sommartid är öarna tillgängliga endast med båt.

Tidigare markanvändning

Öarna har varit påverkade av mänskliga aktiviteter under lång tid. Den tidigast kända lämningen är en ansenlig mängd så kallad lågteknisk slagg på Nordanöns södra udde. De flesta fynd av denna slaggtyp inom Tuna och Torsång är från yngre järnålder - vikingatid. På Nordanö finns lämningar av flera brutna åkrar som övergivits. På Nordanöns östra strand finns en något osäker fornlämning i form av en stensättning. Såväl Rostö som Nordanö bär spår av omfattande betespåverkan. På Nordanö förekom fårbete ända in på 1970-talet. Strategiskt belägna nära vatten och nära stora virkesslukare (Kopparberget och senare Korsnässågen) har öarnas skogar säkert nyttjats hårt genom seklerna. En stor del av Nordanö kalhöggs och barr planterades i mitten av 1950-talet.

Fakta om Rostö-Nordanö

Bildades: år1993 (av Borlänge kommun)
Storlek: 68 hektar
Läge: Reservatet ligger cirka 8 kilometer öster om Borlänge tätort, i sjön Ösjön.

Service: Flytbrygga, torrdass och vindskydd.