Borlänge kommuns logotyp

Strövområden för svamp- och bärplockning.

Sjöberget

Sjöberget reser sig som en markant bergsknalle i utkanten av Kvarnsveden.

Den gamla granskogen nyttjas av många för promenader och som utflyktsmål för skolor i närheten.

Gammal skog med hotade arter

Skogen består till största delen av äldre granbarrskog där de äldsta träden är cirka 200 år. På vissa ställen har mängden döda träd i form av torrakor eller lågor blivit betydande vilket gynnar många skogslevande växt- och djurarter.

Flera rödlistade arter som är gynnade av död ved har påträffats. Gränsticka, ullticka och doftskinn är alla beroende av liggande döda träd av framförallt gran. Andra arter som finns och ofta knyts till äldre barrskogar är ögonpyrola och violettgrå tagellav.

Berg i dagen

Området är ett klackberg där berget på flera ställen kommer i dagen, framförallt uppe på bergryggen. Bergets markerade resning ur det annars så förhållandevis flacka landskapet vid Kvarnsveden sätter en tydlig prägel på området. Det finns även mindre klippbranter på flera ställen.

Jogga, promenera, rasta hunden eller plocka bär!

Betydelsen av att lätt kunna komma till natur från bostaden betonas mer och mer i olika sammanhang. Det har stort värde ur folkhälsoperspektiv och bidrar till att minska sjukfrånvaron. Området ligger nära Kvarnsveden och det är lätt att ta sig dit på olika sätt. Parkering och busshållplats finns nära reservatet. Som besökare möter man en gammal och spännande skog. En promenad längs stigarna, kanske en stunds eftertanke på en berghäll eller vid ett gammalt träd kan ge en välbehövlig sinnesro och avkoppling. I dag nyttjas området för kortare promenader och för svamp- och bärplockning.

Fakta om Sjöberget

Bildades: år 2013

Storlek: 62 hektar

Läge: Reservatet ligger 4 kilometer norr om Borlänge centrum.

Service: Parkering och rastplatser. Två grillplatser finns i området. Upp till grillplats Stora stenen finns stig anpassad för barnvagn och rullstol. Genom Sjöberget går också vandringsleden Bysjörundan.

Växter: Flera rödlistade arter har påträffats som gränsticka, ullticka och doftskinn. Andra arter som finns är ögonpyrola och violettgrå tagellav.