Borlänge kommuns logotyp

Området har fått sitt namn ”Smäcken” efter den spång, tidigare kallad smäck, som ledde över Lusbäcken intill sitt utlopp i Tunaån.

Smäcken

Smäcken är verkligen en tätortsnära natur!

En lummig grönska, öppna marker samt källor och vattendrag gör området mycket variationsrikt och en värdefull oas för olika växter och djur. Här betar även kommunens egna highland cattle-kor på sommaren. 

Värdefullt för fåglar och insekter

Lummig lövskog skapar förutsättningar för ett rikt fågelliv. Skogen har stått så länge att träd börjar dö, det innebär att mängden död ved ökar. Det skapar förutsättningar för svampar och insekter vilket i sin tur är gynnsamt för till exempel hackspettar.

Det finns en del sälgar som har nått ansenlig ålder och grovlek. Sälgen blommar tidigt på våren och är av stor vikt för humlor, bin och fjärilar. Gamla sälgar är även mycket viktiga för olika skalbaggar vars larver lever i sälgarnas ved.

I området finns intressanta vattenmiljöer vid källorna och Lusbäcken. Längs Lusbäcken och i Smäcken finns flera platser där grodorna leker på våren.

Intressant geologi med sprutande källor

Området har en mycket intressant geologi. Genom reservatet sträcker sig Badelundaåsen men den är här täckt av finsediment. De geologiska förhållandena skapar förutsättningar för de artesiska källorna som har gjort området känt och som har försörjt boende i området med vatten åtminstone ända tillbaka till 1600-talet.

De artesiska källorna bildas genom att de vattenförande sandlagren i marken överlagras av täta ler- och siltskikt. Lågt i dalen kommer de vattenförande skikten i dagen och eftersom de omgivande markerna är högre ligger grundvattennivån där betydligt högre än i dalbotten.

Grundvattenytan får därför en brant gradient och ett vattentryck byggs upp då vattnet inte kan läcka ut genom de täta lagren på dalsidorna. Nere i dalbotten där de genomsläppliga sandlagren kommer fram kan vattnet slutligen läcka fram och vattentrycket gör då att vattnet bokstavligen bubblar fram i form av så kallade artesiska källor.

Bildades: 2012 

Storlek: 30 hektar

Läge: Reservatet ligger cirka 4 kilometer söder om Borlänge centrum. 

Service: Rastplats, stigar och motionsspår.

Växter och djur: Sälg, som viktig för humlor, bin, skalbaggar och fjärilar. Längs Lusbäcken och i Smäcken finns flera platser där grodorna leker på våren.