Borlänge kommuns logotyp

Smörtjärnarna

Smörtjärnarna har en spännande natur och historia.

Den kalkhaltiga berggrunden sätter sin prägel på växtligheten. Här trivs blåsippor och en rad ovanliga svampar med välklingande namn, till exempel kopparspindling och porslinsblå spindelskivling. Järnmalmen i marken, eller kanske bergets protester mot gammal gruvbrytning, gör att man inte kan lita fullt ut på kompassen i det här reservatet.

Gammal barrskog i gruvlig miljö

Barrskogen i reservatet är gammal och värdefull. Här finns torra marker med tallskog, gammeltallar och gransluttningar med grov skog. Skogen är en bra miljö för många krävande arter, till exempel tjäder, tretåig hackspett, kattfotslav, gammelgranslav och sällsynta spindelskivlingar.

Här finns flera små gruvhåloch ett grävt gruvdike från 1883 för att trygga vattenförsörjningen i gruvorna i Tuna-Hästberg.

Om Smörtjärnarna

Bildades: år 2009

Storlek: 100 hektar

Läge: Bäst når du reservatet från söder, det vill säga från Tuna-Hästberg.

Service: Det går att bada i sjöarna, men det är besvärliga stränder. Minst besvärligt är det från klipporna i nordöstra delen av Övre Smörtjärn. Flera stigar leder genom området. Observera! Det går inte att lita på kompassen, med anledning av att det finns järnmineral i marken.

Växter och djur: Här trivs blåsippor, kattfotslav, gammelgranslav och ovanliga svampar till exempel kopparspindling och porslinsblå spindelskivling. Tjäder, tretåig hackspett finns här.