Borlänge kommuns logotyp

I naturreservatet finns granar som är hänglavsbeklädda och mycket död liggande ved. Foto: Caroline Seger, Länsstyrelsen Dalarna.

Trontupp

Trontupp är ett kuperat område som ligger på Sjöbergets nordöstra sluttningar, där delar av bergen stupar brant.

En bergstopp i de norra delarna har gett naturreservatet sitt namn. Barrnaturskogen domineras av gran som är mellan 100-150 år gammal. Stråk av näringsrikare mark finns men i övrigt breder tjocka mossmattor ut sig.

Död ved i olika nedbrytningsfaser ger förutsättningar för många andra arter. Ved som har brunnit är livsviktigt för andra arter – och i Trontupps västbranter finns några brandstubbar som visar att det någon gång brunnit här. I skogslandskapet är det vanligt att rensa bort död ved och att släcka alla bränder, så många arter som behöver gammal, död eller kolad ved har det svårt att överleva idag.

Ser du någon invasiv växt, såsom blomsterlupin eller jättebalsamin, i området så gör en naturvårdsinsats och ryck upp dem! Naturreservatet är skyddat för att bevara biologisk mångfald – och invasiva arter ger istället en enfald.

Om Trontupp

Bildades: år 2023

Storlek: 35 hektar

Läge: Cirka 6 kilometer sydväst om Borlänge tätort.

Service: Parkeringsplats för bil och formell entré till reservatet saknas. Besökare är välkomna fram till området med cykel eller till fots.

Växter och djur: Blåsippa, knärot, ögonpyrola, violettgrå tagellav, rynkskinn, ullticka och vågticka finns i mark och på lågor. Spillkråka, tretåig hackspett och järpe har synts i området.

Beslut om bildandet av Trontupps naturreservat Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.