Borlänge kommuns logotyp
Blommor på äng.

Tures äng

De två slåttermarkerna Tures och Lundvalls äng är välhävdade. Här trivs många arter, framför allt växter och svampar.

Lång historia av slåtter med lie

Tuna-Hästberg har sitt ursprung i en finnbosättning. På gamla kartor kan man se att ängen som givit namn åt reservatet användes som slåttermark redan i slutet av 1600-talet. I mer än 300 år har alltså marken slagits med lie. I början av 1900-talet slutade man slå många ängar, men på denna yta upprätthölls hävden* av Ture Persson från 1934 och 50 år framåt. 1990 började Naturskyddsföreningen slå Tures äng med lie och är sedan 1991 formell brukare av marken. Även Tuna-Hästbergs hembygdsförening är engagerad i skötseln. På Lundvalls äng upphörde den traditionella slåttern i slutet av 50-talet. Den hävdades därefter oregelbundet fram till början av 90-talet då årlig slåtter återupptogs.

*att hävda, betyder inte bara att påstå något. I ängssammanhang betyder hävda att man sköter eller vårdar ängen. En välhävdad äng är alltså välskött!

Darrgräs, brudsporre och blårödling

I reservatet finns många intressanta och vackra arter. Det är tack vare den långvariga hävden av marken och inslaget av kalk i jordmånen. Drygt hundra kärlväxter har hittats, bland annat knägräs, blåsuga, kattfot, darrgräs, hundstarr, fältgentiana, slåtterfibbla, jungfrulin och ormrot. Här växer även orkidéer som brudsporre, tvåblad och guckusko. Alla orkidéer är fridlysta.

Ett 60-tal arter av ängssvampar har också påträffats, bland annat de mycket sällsynta arterna blårödling och sepiavaxskivling. Trädskiktet består framförallt av lövträd och är tätare i de centrala delarna.

Ett besök på Tures äng

Ängsmarken gör sig bäst under vår och sommar, men även tidig höst. Reservatet har en entré i den nordvästra delen där det står en slogbod och bord där medhavd fika kan ätas med utsikt över den vackra omgivningen. Slogboden är i gott skick och sköts av hembygdsföreningen. Det finns också informationsskyltar uppsatta där du kan läsa om områdets naturvärden och historik.

Visa hänsyn till markägare och betesdjur

Både Tures äng och Lundvalls äng ligger på tomter som tillhör privatpersoner. På sommaren går djur på bete i hagen. Du som besöker reservatet; visa respekt och gå inte in i hagen när djur finns där. Du kan fortfarande gå runt i reservatets nordligaste delar.

Om Tures äng

Bildades: år 2019.

Storlek: 1 hektar.

Läge: Den gamla gruvbyn Tuna-Hästberg, några mil sydväst om Borlänge.

Service: Vindskydd med bänkbord.

Växter och djur: Ängsväxter som knägräs, blåsuga, tvåblad och ormrot. Ängssvampar som blårödling och sepiavaxskivling. Betesdjur på sommaren.