Borlänge kommuns logotyp

Längs den branta leden är det fin utsikt.

Tvärstupet

Tvärstupet är ett så kallat sydväxtberg. Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida som vätter mot söder, öster eller väster.

Tvärstupet utgörs av Laggarbobergets sydvästra brant ner mot Tvärstupstjärnen. I bergroten till Tvärstupet finns ett lind- och hasselbestånd samt andra värmegynnade växter som till exempel getrams, svartbräken och kungsljus.

Beslut om tillfälligt tillträdesförbud i naturreservatet Tvärstupet

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap. 5 § sista stycket, och 30 § i Miljöbalken (1998:808) att det är förbjudet för allmänheten att under tidsperioden 1 mars-31 juli 2022-2026 röra sig inom reservatets gränser. Skyltar med denna information kommer att placeras ut i anslutning till reservatets gräns samt de stigar som leder till reservatet.

Stora höjdskillnader

Tvärstupet är en cirka 50 meter hög lodrät förkastningsbrant med stora blockmarker nedanför. Förkastning är en yta längs vilken ett block av berg har rört sig relativt till ett annat block. Blocket höjs, sänks eller flyttar sig i sidled. Höjdskillnaden mellan reservatets högsta och lägsta delar är cirka 150 meter på en sträcka av cirka 500 meter.

Bergbrantens uppbyggnad

Från platån ovan hammaren sipprar vatten genom sprickor i berggrunden, via hammaren, bergroten och rasbranten till granskogen nedanför, där det påträffas som rörligt grundvatten. Berggrunden i hammaren utgörs huvudsakligen av urgranit, men där finns även gångar av diabasporfyrit som är en basisk och lättvittrad bergart. Dess salter löses i sippervattnet och tillförs marken och vegetationen i hammaren, bergroten och granskogen nedanför stupet. I bergroten ansamlas vittrat material och i mulljorden växer därför en rik flora.

Vad är ett sydväxtberg?

Det som utmärker ett sydväxtberg är en lodrät bergvägg mot söder som ger stora lokalklimatiska effekter främst i form av högre temperatur. Det är särskilt viktigt nattetid då bergväggen avger den värme som den samlat under dagen och minskar risken för nattfrost på vår och höst. Vegetationsperioden blir längre än i omgivningen och de gynnsamma förutsättningarna medför att flera relikter* från värmetiden dröjts sig kvar vid branten. Som exempel kan nämnas de hassel- och lindbestånd som växer i bergroten samt en del sol- och värmegynnade arter i fältskiktet som getrams svartbräken, gaffelbräken och kungsljus.

Rik flora nedanför branten

Granskogen nedanför branten genomsilas av rörligt grundvatten och hyser därför en rik flora med växter som blåsippa, trolldruva, grönyxne, skogssallad och stinksyska. Trädskiktet domineras av gran, men närmast rasbranten är lövträdsinslaget stort och det finns en del hassel i buskskiktet.

Intressanta insekter och fåglar

Insektsfaunan är mycket speciell i området och hyser flera reliktarter på lind och hassel samt sol- och värmegynnade arter med i huvudsak sydlig utbredning. Ett exempel på det förra förhållandet utgör långhorningen Exocentrus lusitanus vars larver endast utvecklas på lind. Hos fåglarna påträffas bland annat pärluggla, sparvuggla, spillkråka och tretåig hackspett i anslutning till de gamla lövträden nedanför rasbranten. Gransångare, grönsångare och rödstjärt häckar i den gamla granskogen och i hammaren häckar korp.

Hela reservatet är starkt kulturpåverkat genom avverkningar, tidigare bete, kolning, svedjning med mera.

*Relikt= en zoologisk och botanisk term som avser en kvarlevande, oftast isolerad, djur- eller växtform. I det här fallet att lindarna spreds hit under en varmare period.)

Om Tvärstupet

Bildades: år 1976

Storlek: 39 hektar

Läge: Reservatet ligger 20 kilometer söder om Borlänge. OBS! Tidigare har det gått att åka grusvägen 5 kilometer söder om Halvarsgårdarna till Dammsjön. Den vägen har Länsstyrelsen inte rådighet över och är numera avstängd med en bom. Det går fortfarande att ta sig in på vägen till fots eller med cykel.

Service: En markerad led går igenom området 

Växter och djur: Rik flora med getrams, svartbräken, kungsljus, blåsippa, trolldruva, grönyxne, skogssallad och stinksyska. Fåglar som pärluggla, sparvuggla, spillkråka, tretåig hackspett, gransångare, grönsångare och rödstjärt har observerats.