Borlänge kommuns logotyp

Naturvård i staden

Kommunen jobbar på flera olika sätt för att bevara och gynna biologisk mångfald. Här finns information om några av projekten.

LONA

LONA står för Lokala naturvårdssatsningen, med ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket.

Följande projekt pågår:

Ängar i Borlänge

I kommunen finns mestadels gräsmarker som utgörs av gräs och som saknar mat för pollinerande insekter. Projektet syftar till att bevara och utöka ytan blommande ängsmark i Borlänge tätort för att värna biologisk mångfald, särskilt bin och andra pollinerande insekter.

Åtgärder som ska utföras är markberedning, insådd och plantering av ängsväxter i stadens gräsmattor (utvalda ytor genom tidigare utförd inventering), slåtter och uppsamling av växtmaterial på utvalda värdefulla ytor samt öka information till allmänheten om ängarnas värde.

Ett samarbete kring ängsskötsel har inletts med Dala Airport, vars gräsmarker kring flygplatsen i Romme hyser flera hotade biarter, bland annat den kommunala ansvarsarten guldsandbi.

Blomrika vägkanter

Borlänge kommun sköter över 35 mil väg i kommunen där vägkanten i många fall utgör en viktigt miljö för blommande växter och pollinerande insekter. Vägkanternas artrikedom hotas idag både av lupiner och bristande skötsel.

Syftet med projektet är att öka mängden blommande vägkanter i Borlänge kommun för att bibehålla grön infrastruktur för pollinerande insekter. Åtgärder som ska utföras är inventering och borttagning av lupiner samt att anpassa skötseln av vägkanterna framöver.

Insektshotell på Savelgärdet

SSAB är en stor markägare i centrala Borlänge och har sedan några år samarbetat med kommunen för att skapa natur- och rekreationsvärden på deras mark. Syftet är att skapa miljöer för och sprida kunskap om pollinerande insekter i staden genom att bygga ett stort insektshotell på Savelgärdet.

Möjligheten finns att bygga Sveriges största insektshotell genom att skapa boplatser i sandbäddar, död ved och att plantera nektarrika växter som insektsföda på den gamla bullervallen.

Idén har diskuterats fram tillsammans med Entomologiska föreningen och konsult Magnus Stenmark.

Lusmyran - reservatsbildning och iordningställande

Lusmyran är ett lågt liggande lövskogsområde längs Lusbäckens flöde med dagvattendammar i centrala

Borlänge mellan staden och odlingsmarken i söder. Området är ett viktigt rekreationsområde för boende i de södra stadsdelarna. Behovet av skydd av Lusmyrans natur- och friluftslivsvärden har lyfts i flera sammanhang.

Syftet med projektet är att få fram ett naturreservatsbeslut i kommunfullmäktige med tillhörande föreskrifter och skötselplan för Lusmyran och sedan tillgängliggöra reservatet för besökare.

Avslutade projekt inom LONA

Grön infrastruktur i Gyllbergens Skogsrike 2019

Kartläggning av grön infrastruktur i Gyllbergens skogsrike som en viktig grund för det fortsatta arbetet med utveckling av områdets värden för natur och friluftsliv.

Arbetet kommer drivas av Nätverket GSR med representanter från Naturskyddsföreningen, Tunabygdens fågelklubb, Mykologiska föreningen och Dalarnas ornitologiska förening i samarbete med Borlänge kommun.

Rapport om Gyllbergens skogsrike Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Potential för ängsskötsel på parkmark 2017

Inventering och åtgärdsplan för att undersöka möjlighet att ställa om kommunala gräsmattor till ängsmark i tätorten.

Rapport om ängsskötsel på parkmark Pdf, 2.3 MB.

LOVA

LOVA står för Lokala vattenvårdsprojekt, med ekonomiskt bidrag från Havs- och vattenmyndigheten

Följande projekt på går:

Vattenvårdsstrategi för Borlänge.

 Förstudie av vandringshinder och biotopkartering i Tunaåns biflöden har utförts av konsult under sommaren 2020. Resultatet är sammanställt i en rapport med förslag på åtgärder för att förbättra vattenmiljön i det inventerade området. Åtgärdsförslagen ska i nästa steg diskuteras tillsammans med Borlänge Energi, fiskevårdsområdesföreningar, markägare och länsstyrelsen för att kunna genomföra åtgärderna.