Borlänge kommun

Naturvård i staden

Kommunen jobbar på flera olika sätt för att bevara och gynna biologisk mångfald. Här finns information om några projekt.

Pågående projekt LONA

Ängar i Borlänge

I kommunen finns mestadels gräsmarker som utgörs av gräs och som saknar mat för pollinerande insekter. Projektet syftar till att bevara och utöka ytan blommande ängsmark i Borlänge tätort för att värna biologisk mångfald, särskilt bin och andra pollinerande insekter.

Åtgärder som ska utföras är markberedning, insådd och plantering av ängsväxter i stadens gräsmattor (utvalda ytor genom tidigare utförd inventering), slåtter och uppsamling av växtmaterial på utvalda värdefulla ytor samt öka information till allmänheten om ängarnas värde.

Ett samarbete kring ängsskötsel har inletts med Dala Airport, vars gräsmarker kring flygplatsen i Romme hyser flera hotade biarter, bland annat den kommunala ansvarsarten guldsandbi.

Blomrika vägkanter

Borlänge kommun sköter över 35 mil väg i kommunen där vägkanten i många fall utgör en viktig miljö för blommande växter och pollinerande insekter. Vägkanternas artrikedom hotas idag både av lupiner och bristande skötsel.

Syftet med projektet är att öka mängden blommande vägkanter i Borlänge kommun för att bibehålla grön infrastruktur för pollinerande insekter. Åtgärder som ska utföras är inventering och borttagning av lupiner samt att anpassa skötseln av vägkanterna framöver.

Avslutade projekt inom LONA

Satsa på sälgen

Sälgen har ett stort värde för biologisk mångfald. Humlor, älgar, fåglar och fjärilar är bara några av alla djur som gillar sälg. Särskilt viktiga är de gamla och grova träden. Tyvärr har vi alldeles för lite sälg i landskapet. Därför genomför kommunen olika åtgärder för att gynna sälg. Utbildning arrangeras för personal som arbetar med grönyteskötsel på kommunens mark och en informationssatsning gjordes för allmänheten under våren 2023.

Mer information om sälgen och hur du kan göra en insats för naturen i broschyren "Mer sälg, mer liv" Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Insektshotell på Savelgärdet

SSAB är en stor markägare i centrala Borlänge och har sedan några år samarbetat med kommunen för att skapa natur- och rekreationsvärden på deras mark. Syftet är att skapa miljöer för och sprida kunskap om pollinerande insekter i staden genom att bygga ett stort insektshotell på Savelgärdet.

Möjligheten finns att bygga Sveriges största insektshotell genom att skapa boplatser i sandbäddar, död ved och att plantera nektarrika växter som insektsföda på den gamla bullervallen. Idén har diskuterats fram tillsammans med Entomologiska föreningen och konsult Magnus Stenmark.

Lusmyran - reservatsbildning och iordningställande

Lusmyran är ett lågt liggande lövskogsområde längs Lusbäckens flöde med dagvattendammar i centrala Borlänge, mellan staden och odlingsmarken i söder. Området är ett viktigt rekreationsområde för boende i de södra stadsdelarna. Behovet att skydda Lusmyrans natur- och friluftslivsvärden har lyfts i flera sammanhang.

Kommunfullmäktige har nu beslutat om naturreservat för Lusmyran och det finns föreskrifter och skötselplan för området. Det finns led och grillplats i reservatet för besökare.

Grön infrastruktur i Gyllbergens Skogsrike 2019

Kartläggning av grön infrastruktur i Gyllbergens skogsrike är en viktig grund för det fortsatta arbetet med utveckling av områdets värden för natur och friluftsliv.

Arbetet drevs av Nätverket GSR med representanter från Naturskyddsföreningen, Tunabygdens fågelklubb, Mykologiska föreningen och Dalarnas ornitologiska förening i samarbete med Borlänge kommun.

Rapport om Gyllbergens skogsrike Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Potential för ängsskötsel på parkmark 2017

Inventering och en åtgärdsplan gjordes för att undersöka möjligheten att ställa om kommunala gräsmattor till ängsmark i tätorten.

Rapport om ängsskötsel på parkmark Pdf, 2.3 MB.

LOVA

LOVA står för Lokala vattenvårdsprojekt, med ekonomiskt bidrag från Havs- och vattenmyndigheten.

Avslutade projekt inom LOVA

Vattenvårdsstrategi för Borlänge

Förstudie av vandringshinder och biotopkartering i Tunaåns biflöden har utförts av konsult under sommaren 2020. Resultatet är sammanställt i en rapport med förslag på åtgärder för att förbättra vattenmiljön i det inventerade området. Åtgärdsförslagen har också diskuterats tillsammans med Borlänge Energi, fiskevårdsområdesföreningar, markägare och länsstyrelsen för att framöver kunna genomföra åtgärderna.